การสัมมนาสานสัมพันธ์ ชมรมคนรักกีฬาขี่ม้า ครั้งที่ 5 ประจำปี 2559

การสัมมนาสานสัมพันธ์ ชมรมคนรักกีฬาขี่ม้า ครั้งที่ 5 ประจำปี 2559 จัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 15 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุม บี.กริม อคาเดอมี ชั้น 8 อาคาร ดร. เกฮาร์ด ลิงค์ โดยจัดขึ้นเพื่อสัมมนาการดำเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนากีฬาขี่ม้าให้ได้มาตรฐาน รวมถึงการสร้างและพัฒนานักกีฬาขี่ม้าเพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย ตามวิสัยทัศน์และนโยบายของสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย